انتخاب و بومی سازی نرم افزارهای بین المللی

تخصص و تجربه کافی برای اجرای یک چرخه کامل از خدمات حرفه ای در این زمینه در شرکت وجود دارد. این چرخه از بررسی و امکان سنجی اجرای پروژه ، انتخاب نرم افزار مناسب منطبق بر فعالیتهای و استراتژی آتی بانک تا پیاده سازی و بومی سازی و پشتیبانی همه جانبه میباشد.

شرکت آی تی ویو با توجه به آشنایی کامل با متد های پیاده سازی و بومی سازی نرم افزارهای بین المللی یک روش فناوری 5 مرحله ای را مورد استفاده قرار میدهد. این روش ما را از ایجاد یک تعادل صحیح بین نیازهای مشخص مشتری جهت بومی سازی ، قابلیت انجام عملیات داخلی و یکپارچگی سیستمها مطمئن میسازد.

1-  مرحله تحلیل و تفسیر سیستم

2-  مرحله تعیین تغییرات و اصلاحات

3-    توسعه و تست سیستم

4-    یکپارچگی سیستم

5-    پشتیبانی 24/7

Martix2

در ارائه این خدمات موارد ذیل انجام میشود:

  • اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار
  • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ
  • استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه
  • ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي
  • انتقال اطلاعات به سیستم جدید
  • ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
بالا