انتخاب و بومی سازی نرم افزارهای بین المللی

تخصص و تجربه کافی برای اجرای یک چرخه کامل از خدمات حرفه ای در این زمینه در شرکت آی تی ویو وجود دارد. این چرخه از بررسی و امکان سنجی اجرای پروژه ، انتخاب نرم افزار مناسب منطبق بر فعالیتهای و استراتژی آتی بانک تا پیاده سازی و بومی سازی و پشتیبانی همه جانبه میباشد. اعم فعالیتهای مرتبط با انتخاب نرم افزار شامل موارد ذیل است:

 •  تعیین چهار چوب و حوزه کاری پروژه (Project Baseline)
 • گردآوری نیازها و انتظارات فنی و عملیاتی بانک از سیستم مورد نظر ( Business Case)
 • تعیین نیازهای کسب و کار داخلی  
 • تعیین نیازهای کسب و کار بین المللی
 • تعیین نیازهای مربوط به قوانین داخلی و خارجی
 • تشخیص و تعیین صحیح پارامترهای ارزیابی انتخاب سیستم و ارزشگزاری آنها بر اساس استاندارد بین المللی
 • تهیه RFI به زبان انگلیسی
 • اجرا و مدیریت RFI
 • بررسی پاسخهای داده شده فروشندگان به RFI
 • امتیاز دهی به پاسخها
 • انتخاب دو شرکت نهایی
 • ارائه POC توسط شرکت منتخب
 • سایت ویزیت دو شرکت منتخب و بررسی عملیاتی و کارایی سیستم ها
 • تهیه گزارش و انتخاب محصول نهایی
 • ارائه مشاوره و نظارت بر عقد قرارداد بین المللی با شرکت منتخب و راهنمایی های لازم بر اساس تجربیات قبلی

 

شرکت آی تی ویو با توجه به آشنایی کامل با متدهای پیاده سازی و بومی سازی نرم افزارهای بین المللی یک روش فناوری 5 مرحله ای را مورد استفاده قرار میدهد. این روش ما را از ایجاد یک تعادل صحیح بین نیازهای مشخص مشتری جهت بومی سازی ، قابلیت انجام عملیات داخلی و یکپارچگی سیستمها مطمئن میسازد.

1-  مرحله تحلیل و تفسیر سیستم

2-  مرحله تعیین تغییرات و اصلاحات

3-    توسعه و تست سیستم

4-    یکپارچگی سیستم

5- پشتیبانی 24/7

 

Martix2

در ارائه این خدمات موارد ذیل انجام میشود:

 • اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ
 • استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه
 • ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي
 • انتقال اطلاعات به سیستم جدید
 • ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
بالا