انتخاب و بومی سازی نرم افزارهای بین المللی

تخصص و تجربه کافی برای اجرای یک چرخه کامل از خدمات حرفه ای در این زمینه در شرکت آی تی ویو وجود دارد. این چرخه از بررسی و امکان سنجی اجرای پروژه ، انتخاب نرم افزار مناسب منطبق بر فعالیتهای و استراتژی آتی بانک تا پیاده سازی و بومی سازی و پشتیبانی همه جانبه میباشد. اعم فعالیتهای مرتبط با انتخاب نرم افزار شامل موارد ذیل است:

 

شرکت آی تی ویو با توجه به آشنایی کامل با متدهای پیاده سازی و بومی سازی نرم افزارهای بین المللی یک روش فناوری 5 مرحله ای را مورد استفاده قرار میدهد. این روش ما را از ایجاد یک تعادل صحیح بین نیازهای مشخص مشتری جهت بومی سازی ، قابلیت انجام عملیات داخلی و یکپارچگی سیستمها مطمئن میسازد.

1-  مرحله تحلیل و تفسیر سیستم

2-  مرحله تعیین تغییرات و اصلاحات

3-    توسعه و تست سیستم

4-    یکپارچگی سیستم

5- پشتیبانی 24/7

 

Martix2

در ارائه این خدمات موارد ذیل انجام میشود: