راهکار جامع پرداخت الکترونیک

CMS

شرکت آی تی ویو همیشه در صدد ارائه بهترین راهکار مرتبط با پرداخت الکترونیک به سیستم بانکی کشور بوده و راهکارهای متفاوتی را در این زمینه ارائه نموده است. در ارائه این راهکارها تمرکز بر امکان قابلیت های گسترده در زمینه پرداخت الکترونیک، مدیریت کانال های گوناگون پرداخت، معماری سیستم، توان عملیاتی و کارایی بالای سیستم مورد نظر بوده است.

راﻫﮑــﺎرهای گوناگونی بر حسب وضعیت موجود سازمان قابل ارائه میباشد که پس از انجام فاز شناخت ، قابل طرح و بکارگیری است. از جمله این راهکارها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • ارتقاء و بهینه سازی معماری و عملیات سیستم موجود
 • ارزیابی و انتخاب یک سیستم داخلی
 • انتخاب سیستم بین المللی ، بومی سازی و پیاده سازی آن 
 • طراحی و پیاده سازی هسته اصلی سیستم و بکارگیری ماژولهای ارزش افزوده خارجی

راهکار بین المللی ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘـﺮوﻧﯿﮏ اﯾـﻦ ﺷﺮﮐﺖ در حال حاضر ﺷـﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺴﺘــﻪ ﮐـﺎﻣـﻞ و ﺟـﺎﻣـﻊ از ابزارها و ﺳﯿﺴﺘم هاي ﯾﮑﭙـﺎرﭼــﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧیک است، ارائه نرم افزارهای مدیریت تراکنش های درون خط پرداخت الکترونیک شامل سیستم های مدیریت خدمات کارت و سوییچ، ارائه انواع کارتهای پرداخت، تولید و ارائه انواع برنامه های کاربردی پرداخت ، ارائه انواع ترمینالهای پرداخت شامل پایانه های فروش ، موبایل پوز ، کش لس ، و برنامه های پرداخت بروی موبایل و سیستم های مرتبط دیگر است.

 

برخی از این سیستم ها شامل موارد زیر است:

 

 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺪور و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻮاع کارت های ﺑﺎﻧﮑﯽ
 • ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺎﻧﮑﯽ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن و دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ترمینال ها
 • سیستم مدیریت انواع کانال های ﭘﺮداﺧﺖ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ تراکنش ها
 • سیستم مدیریت تقلب
 • سیستم مدیریت وفاداری مشتریان
 • سیستم حسابداری و تسویه حساب ها
 • سیستم پرداخت از طریق موبایل
 • سیستم مدیریت عابر بانکها و کیوسک
 • سیستم پرداخت اینترنتی

 

 

بالا