شرکت آی تی ویو نماینده فروش نرم افزار المپیک در خاورمیانه

ارائه خدمات مشاوره حرفه ای استراتژی و تکنولوژی

راهکار ها

سیستم متمرکز و یکپارچه بانکی

سیستم متمرکز و یکپارچه بانکی

تخصص و توانایی پیاده سازی و بومی سازی راهکارهای بین المللی و توانایی طراحی و تولید سیستمهای داخلی بر اساس دانش جهانی

راهکار جامع پرداخت الکترونیک

راهکار جامع پرداخت الکترونیک

راﻫﮑــﺎر ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘـﺮوﻧﯿﮏ اﯾـﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺴﺘــﻪ ﮐـﺎﻣـﻞ و ﺟـﺎﻣـﻊ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬــﺎي ﯾﮑﭙـﺎرﭼــﻪ پرداخت شامل سیستم مدیریت خدمات کارت و سوییچ و انواع کانالهای پرداخت است.

راهکار اتوماسیون مدیریت تصمیم گیری

راهکار اتوماسیون مدیریت تصمیم گیری

تعریف و تعیین اتوماتیک استراتژیها و قوانین تصمیم گیری و سازماندهی آنها توسط بانک به منظور تصمیم گیری های عملیاتی در اجرای فرآیندهای بانکی

راهکارهای بانکداری دیجیتال

راهکارهای بانکداری دیجیتال

ارائه راهکارهای بانکداری دیجیتال و راهکار شعبه مجازی و ارائه روش های انتقال از سیستم های موجود به سیستمهای دیجیتال و اجرا و پیاده سازی آنها.

خدمات حرفه ای

انتخاب ، بومی سازی و پیاده سازی نرم افزارهای بین المللی

انتخاب ، بومی سازی و پیاده سازی نرم افزارهای بین المللی

ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي حداقل 3 ﻧﺮم اﻓﺰار خارجی مطرح در ایران تجربه کافی و لازم را برای اجرای پروژه های مشابه در شرکت فراهم نموده است.

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

بکار گیری روش های استاندارد و حرفه ای مدیریت پروژه در شرکت آی تی ویو و تجربه مدیریت پروژه های بزرگ بانکی در کشور اطمینان کامل را برای اجرای یک پروژه موفق با بودجه منتاسب و در زمان پیش بینی شده برای بانک فراهم میسازد.

ارائه مشاوره تخصصی

ارائه مشاوره تخصصی

ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﺸـﺎوره اي شرکت آی تی ویو ، ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺸـﺎوران ، ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨـﻪ در سازمان شماست.

تولید و توسعه برنامه های کاربردی تخصصی

تولید و توسعه برنامه های کاربردی تخصصی

ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺗﻮﻟـﯿﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑـﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧــﯿﮏ

عقد قرارداد همکاری شرکت آی تی ویو و مجموعه بانک ملت

شرکت آی تی ویو پس از طی یک پروسه طولانی انتخاب مشاور فنی توسط مجموعه بانک ملت از بین چند شرکت مطرح کشور بعنوان مشاور فنی جهت ارزیابی و انتخاب سیستم بین المللی خدمات کارت و سوئیچ شرکت به پرداخت ملت و بانک ملت انتخاب گردید.  این پروژه در تاریخ 1397/7/10 شروع گردید. شرکت آی تی ویو تیمی متشکل از 5 نفر نیروی متخصص و ارشد سیستم های پرداخت و مدیریت کارت را به این پروژه اختصاص داده ، کلیه مراحل بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PrinceII مستند سازی گردید و پروژه در مدت زمان برنامه ریزی شده با موفقیت در تاریخ 1397/12/15 به اتمام رسید. 

هم زمان با بررسی و تحلیل وضعیت موجود سیستم خدمات کارت و سوئیچ فعلی شرکت به پرداخت ملت و تعیین انتظارات و نیازمندی های شرکت به پرداخت ملت و بانک ملت و مستند سازی آنها، با توجه به مراجع و منابع معتبر بین المللی شامل:
 Celent
 Gartner
 IBS Journal
 گزارش Ovum سال 2016 
 Banking CIO Outlook
 CEB
و همچنین شناخت و تجربیات قبلی شرکت آی تی ویو ، لیستی از 32 شرکت بین المللی ارائه دهنده راهکار تهیه و نامه رسمی شرکت در مناقصه شرکت به پرداخت به همراه سایر توضیحات توسط پست الکترونیک برای این شرکت ها ارسال شد. به دلیل تحریم ها ی موجود برخی از این شرکتها از جمله شرکت های ترکیه و مراکشی و قطعا شرکت های آمریکایی و حتی برخی شرکت های اروپایی حاضر به همکاری نشدند و در نهایت 7 شرکت ذیل اعلام
آمادگی نمودند.
برنامه زمانبندی پروسه ارزیابی و انتخاب توسط شرکت آی تی ویو تهیه و پس از تایید ناظر پروژه برای شرکت ها فوق ارسال گردید. البته به دلیل درخواست مجموعه بانک ملت جهت بررسی مستندات تهیه شده و همچنین درخواست
شرکت ها برای زمان بیشتر در تهیه پاسخ به RFP و نیز برگزاری جلسات Presentation و Demonstration ، تغییراتی در برنامه زمانبندی اولیه اعمال گردید. شرکتهای منتخب اولیه شامل:

1 - ANMSoft از کشور هندوستان
2 - BPC از کشور روسیه 
3 - Bevertec از کشور کانادا
4 - CompassPlus از کشور انگلستان
5 - Data Vision از کشور هندوستان
6 - Openway Group از کشور بلژیک
7 - WiseCard از کشور چین

 در چریان این پروژه بغیر از تجزیه و تحلیل وضعیت موجود ، تهیه RFI، RFP توسط شرکت آی تی ویو همچنین شاخص های انتخاب مشخص و به ریز متریک گردیده است. 

شاخص ها شامل:
- 26 شاخص مرتبط با شرکت ارائه دهنده راهکار
- 22 شاخص در زمینه مراجع
- 15 شاخص در زمینه ماژول های ارزش افزوده
- 131 شاخص فنی و فرآیندی
- 15 شاخص مرتبط با مسائل پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی سیستم
- 26 شاخص مرتبط با قیمت تمام شده محصول (Total Cost of Ownership)

 

در نهایت چهار شرکت برای ارائه و دموی سیستم در تهران و بانک ملت حاضر شده و به ارائه سیستمهای خود پرداختند. و در نهایت گزارش نهایی به بانک و شرکت به پرداخت ارائه گردید.

 

 Beh-Pardakhtبانک-ملت-1

معرفی شرکت
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﻨﺎوران اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ IT VIEW در ﺳـﺎل ۱۳۸۵ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺧﺪﻣـﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺒـﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﭘﺮوژه ﻫـﺎي آﺗﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺟﺬبﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺗﺨﺼﺼﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارد.
بالا