مدیریت پروژه های بزرگ بانکی

اغلب پروژه ها در راستای پوشش دهی  به "زوایای - بحرانی "اهداف تجاری ، تعریف شده و بطور میانگین ، نزدیک به 50 درصد از پروژه ها با شکست روبرو می شوند . مطمئنا داشتن مدیریت صحیح پروژه در حصول بهینه نتیجه دلخواه بسیار ضروری است.  شرکت آی تی ویو با داشتن تجربه کافی و سوابق موفق در انجام پروژه های بزرگ ، موفقیت پروژه های شما را تضمین خواهد کرد

 

ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:

 

تشکیل دفتر PMO  

سازماندهی و تعیین کمیته راهبری پروژه و جلسات دوره ای

برنامه ریزی دقیق و زمانبندی مناسب جهت اجرای فعالیتهای هر فاز و تحویل پروژه (Project Plan)

هماهنگی و برنامه ریزی پروژه  

بکارگیری ابزارها و متدولوژی های استاندارد مدیریت پروژه از جمله MS-Project, PMBOK, Prince II

بررسی SOW و متدولوژی پیاده سازی  

شرکت در جلسات کمیته راهبری و جلسات با مدیران پروژه  

تعیین دامنه ها و اختصاص نیرو

تعیین ریز فعالیتهای هر دامنه

تقسیم وظایف و تهیه جدول RACI برای اجرای هر فاز

مدیریت تغییرات (Change Management)

پیگیری مراحل اجرای پروژه و ارائه گزارشات به مدیران بانک

نظارت کیفی بر اسناد قابل تحویل شرکت فروشنده در زمان پیاده سازی

کنترل و تعیین اقلام قابل تحویل 

کنترل هزینه ها

مدیریت قراردادها

مدیریت فروشنده گان

 

 

 

 

 

بالا