راهکارهای مبتنی بر موبایل و تبلت

ﺷﺮﮐﺖ آی تی ویو ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري و ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد. اﺳﺘﻔﺎده ازاﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬــﺎي شرکت های ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦزﻣﯿﻨﻪﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ می نماید ﺗﺎ سیستم های اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻃـﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺮد. به عنوان اولین محصول در این زمینه سیستم موبایل POS پرستو در سال 1393 در شرکت طراحی و تولید گردیده است و بزودی راهکارهای دیگری برای گوشی های هوشمند و تبلت ارائه خواهد شد.

 

از جمله این راهکارها می توان به سیستم های ذیل اشاره نمود:

img1

  • سیستم کیف پول موبایل Mobile wallet
  • سیستم موبایل پوز
  • سیستم پرداخت و عملیات بانکی از طریق شبکه اجتماعی
  • سیستم های پرداخت مبتنی بر NFC

 

 

 

بالا