راهکارهای اتوماسیون مدیریت تصمیم گیری

یکی از موارد بسیار حیاتی در اجرای فرایند های بانکی مسئله تصمیم گیری در موارد مختلف است. این موارد می تواند تصمیم در ارائه تسهیلات به مشتریان و یا تشخیص و تعیین تقلب در انجام فرایند بانکی باشد. تعیین استراتژی های تصمیم گیری و سازماندهی آنها در هر لحظه کار بسیار دشواری است و بانک را دچار سردرگمی می نماید.راهکار اتوماسیون مدیریت تصمیم گیری در واقع اتوماتیک کردن این فرآیند در بانک است تا به کمک فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری بتوان بخش اعظمی از این تصمیم گیری ها را بشکل لحظه ای انجام داد.

از جمله فرآیندهای تصمیم گیری در امور بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

  • تصمیم گیری اتوماتیک اعطای وام و تسهیلات به مشتریان
  • تشخیص و جلوگیری از تقلب
  • تشخیص بدهی ها و پیگیری مطالبات معوق
  • تشخیص موارد پولشویی و مدیریت آن
  • رتبه بندی اعتباری مشتریان
  • مدیریت رفتار مشتریان و تصمیم گیری در قبال ارائه خدمات به آنها

شرکت آی تی ویو با علم به اهمیت موضوع راهکارهای نرم افزاری مناسبی را برای مدیریت اتوماتیک این گونه تصمیم گیری ها ارائه می نماید.

 

بالا