راهکارهای اتوماسیون مدیریت تصمیم گیری

یکی از موارد بسیار حیاتی در اجرای فرایندهای بانکی مسئله تصمیم گیری در موارد مختلف است. این موارد میتواند تصمیم در ارائه تسهیلات به مشتریان و یا تشخیص و تعیین تقلب در انجام فرایند بانکی باشد. تعیین استراتژیهای تصمیم گیری و سازماندهی آنها در هر لحظه کار بسیار دشواری است و بانک را دچار سردرگمی مینماید.  راهکار اتوماسیون مدیریت تصمیم گیری در واقع اتوماتیک کردن این فرآیند در بانک است تا به  کمک فناوری اطلاعات و سیستمهای نرم افزاری بتوان بخش اعظمی از این تصمیم گیری ها را بشکل لحظه ای انجام داد. 

از جمله فرآیندهای تصمیم گیری در امور بانکی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تصمیم گیری اتوماتیک اعطای وام و تسهیلات به مشتریان
  • تشخیص و جلوگیری از تقلب
  • تشخیص بدهی ها و پیگیری مطالبات معوق
  • تشخیص موارد پولشویی و مدیریت آن
  • رتبه بندی اعتباری مشتریان
  • مدیریت رفتار مشتریان و تصمیم گیری در قبال ارائه خدمات به آنها

 شرکت آی تی ویو با علم به اهمیت موضوع راهکارهای نرم افزاری مناسبی را برای مدیریت اتوماتیک این گونه تصمیم گیری ها ارائه مینماید.

 

بالا