معرفی شرکت چشم انداز فناوران اطلاعات ( آی تی ویو )

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﻨﺎوران اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ IT View در ﺳـﺎل 1385 ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺧﺪﻣـﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارند. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺒـﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﺮوژه ﻫـﺎي آﺗﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺟﺬب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺗﺨﺼﺼﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارد

 team

یکی از توانایی های شرکت آی تی ویو ، ایجاد برقراری روابط و مشارکت کاری با شرکتهای بزرگ بین المللی برای ارائه راهکارهای مدرن و بروز دنیا به سیستم بانکی کشور میباشد. تجربه کار با شرکت های بین المللی موجب ارتقاء سطح دانش جهانی و فراگیری استانداردهای بین المللی در حوزه پروژه های آی تی در شرکت شده است.

دیدگاه ما

ما معتقدیم که بانکها و موسسات مالی کشور در صورتی که ابزار مناسب در اختیار داشته باشند ظرفیت و پتانسیل لازم را برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک همانند بانکهای تراز اول دنیا دارا میباشند ، لذا همواره بدنبال ارائه راهکارهای نوین در این زمینه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور میباشیم و در این راه از پیشرفته ترین راهکارهای بین المللی و همچنین راهکارهای تولید شده توسط این شرکت استفاده مینمایم.

 ماموریت ما

 ما بعنوان یک شرکت ایرانی با تجربه کار با راهکارهای بین المللی در صدد هستیم تا با بکارگیری دانش جهانی و با انتقال این دانش به مجموعه داخلی موجب ارتقاء سطح دانش تخصصی شده و جهت تولیدات آتی از آن بهره ببریم، همچنین شرایط بهتر ارائه خدمات را هم ردیف با شرکتهای استاندارد و برتر دنیا برای مشتریان خود فراهم سازیم.

 

ویژگی های کلیدی شرکت آی تی ویو

  • تیم کوچک با توان انجام پروژه های بزرگ
  • تجربه انجام پروژه های موفق در سیستم بانکی کشور
  • نوآوری در ارائه راهکارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک
  • تجربه همکاری با شرکتهای بزرگ بین المللی
  • دارای تیم متخصص و حرفه ای
  • آشنایی کامل با نیازها ی فنی و تجاری بانکها و موسسات مالی
  • انجام کسب و کار مبتنی بر دانش و تجربه
  • توانایی اجرای پروژه های برون مرزی
  • قابل اطمینان ، متخصص و چابک

 

 

 

بالا